Deklaracja dostępności

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. zobowiązują się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.uslugi-mwik.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-23                                                                                                                                                                     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28                                                                                                                                                              Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Linki w serwisie otwierają się w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  2. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości formatu pliku.
  3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.0. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Na stronie:

  • możliwa zmiana wielkości czcionki,
  • konsekwentna nawigacja - spójna i logiczna,
  • tytuły strony prawidłowo wdrożone w całej witrynie,
  • każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
  • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
  • linki prawidłowo wdrożone w całej witrynie,
  • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Witryna została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 roku.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o.
ul. Toruńska 103
85-817 Bydgoszcz
tel. 52 58 60 600 (BOK)
e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

 

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Marleną Baszak. Można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu: 601 691 987 lub pisząc wiadomość mailową na adres: marlena.baszak@mwik.bydgoszcz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna budynku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Wejście główne od ul. Toruńskiej 103 (od strony daw. C.H. Tesco) do Biura Obsługi Klienta, po schodach pięciostopniowych, dostępny również podjazd dla niepełnosprawnych, bez utrudnień.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W głównej części kompleksu budynków MWiK znajduje się winda z dojazdem, bez utrudnień. Winda znajduje się w budynku oznaczonym literą F.

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Jedno miejsce przed budynkiem A na parkingu MWiK przy ul. Toruńskiej 103.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Tłumacz on-line dostępny poprzez aplikację mobilną w Biurze Obsługi Klienta w punkcie informacyjnym.

7. Inne informacje.

Toalety w Biurze Obsługi Klienta oraz w budynku F dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku.

 

Raport o dostępności podmiotu publicznego.

Do góry