Usługi geologiczne

Dla firm, instytucji oraz klientów indywidualnych oferujemy różnorodne usługi geologiczne. Obszarem naszych działań jest hydrogeologia, monitoring osłonowy studni i piezometrów oraz geologia inżynierska. Poza pracami w terenie, opracowujemy także dokumentacje geologiczne.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby omówić Twoje potrzeby!

Świadczone usługi

HYDROGEOLOGIA

Częściowo widoczne dokumenty, kalkulator i długopis.

OPRACOWANIE OPERATU WODNO-PRAWNEGO NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH

Operat wodno-prawny to dokument, którego potrzebujesz, aby ubiegać się o pozwolenie na korzystanie z wód, np. pobieranie wody ze studni. Wykonamy go dla Ciebie w formie opisowej oraz graficznej i w Twoim imieniu będziemy ubiegać się o jego wydanie. Dzięki temu unikniesz konieczności stawiania się w urzędach, otrzymując gotową decyzję.

Wycena indywidualna
Ujście rzeki.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

Planujesz budowę studni lub piezometru? Chcesz poznać zasoby i właściwości wód podziemnych na interesującej Cię działce? Jeśli tak, to możesz zamówić u nas opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej. Pomożemy Ci w zaprojektowaniu niezbędnych robót geologicznych, zapewnimy nadzór hydrogeologiczny nad prowadzonymi pracami oraz skompletujemy dokumentację powykonawczą.  W zależności od sytuacji, zbadamy warunki hydrogeologiczne w terenie lub skorzystamy z dostępnych danych, co pozwoli skrócić czas opracowania dokumentacji oraz obniżyć koszt jej przygotowania.

Wycena indywidualna
Geolog opracowujący próbki gruntu w terenie.

NADZÓR NAD PRACAMI GEOLOGICZNYMI

W ramach wsparcia budowy Twojej studni lub piezometru, oferujemy nadzory inwestorskie nad prowadzonymi pracami. Zastąpimy Cię w trakcie przeprowadzania robót ziemnych, podczas odbioru oraz w momencie uzgadniania dokumentacji przed organami administracji geologicznej. Przejdziemy za Ciebie całą drogę urzędową i zajmiemy się niezbędnymi formalnościami.

Wycena indywidualna
Fragment ogrodzenia z siatki metalowej.

OPRACOWANIE WNIOSKU O USTANOWIENIE STREF OCHRONNYCH DLA UJĘCIA WODY

Jeśli posiadasz czynne ujęcie wody pitnej:

  • dostarczające więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służące zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób,
  • indywidualne ujęcie wody dostarczające do 10 m3 wody na dobę lub służące zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, a dostarczana woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w ramach działalności usługowej, handlowej, przemysłowej lub do budynków użyteczności publicznej,

powinieneś przeprowadzić analizę ryzyka z uwzględnieniem warunków zasilania ujęcia.

Wykonanie powyższej analizy możesz zlecić naszym ekspertom. Gotowa analiza ryzyka zostanie przez nas przedłożona wojewodzie, który wyda decyzję w zakresie tego, czy konieczne jest ustanowienie stref ochronnych dla ujęcia wody. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, opracujemy dla Ciebie wymaganą dokumentację hydrogeologiczną i wniosek o ustanowienie ww. stref. Dopilnujemy wszystkich formalności oraz będziemy reprezentować Cię przed instytucjami oraz organami administracji publicznej.

Nie masz pewności, czy Twoje ujęcie powinno posiadać analizę ryzyka? Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy rozwieją Twoje wątpliwości. 

Wycena indywidualna

MONITORING OSŁONOWY OBIEKTÓW

Geolog z MWiK-u (Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy) wykonuje usługę przeglądu kamerą tv studni głębinowej.

PRZEGLĄD KAMERĄ TV STUDNI GŁĘBINOWEJ

W celu rozpoznania przeszkód, które utrudniają korzystanie ze studni głębinowej lub prowadzenie jej monitoringu zalecamy przeprowadzenie przeglądu kamerą TV. Jest on niezbędny między innymi do zaprojektowania remontu studni, ustalenia możliwości odzyskania zatopionej pompy, czy oceny efektów przeprowadzonego czyszczenia.

Usługę realizujemy na głębokości do 190 m. Obraz, rejestrowany za pomocą kamery o wysokiej rozdzielczości w kolorze, umożliwia dokonanie szczegółowej obserwacji dna i ścian bocznych otworu. Po zakończeniu prac, otrzymasz od nas analizę danych ze wskazaniem przyczyn awarii studni oraz film z przeglądu.

Cena za 1 mb / 13,66 zł netto
Pomiar zalegania zwierciadła wody podziemnej w piezometrze.

POMIAR ZALEGANIA ZWIERCIADŁA WODY PODZIEMNEJ

Aby zmierzyć wydajność Twojej studni, określić ilość wód w piezometrze lub zrealizować wymóg zawarty w pozwoleniu wodnoprawnym, wykonamy dla Ciebie pomiar zalegania zwierciadła wody podziemnej. Badanie przeprowadzamy przy użyciu świstawki hydrogeologicznej, działającej na zasadzie wypierania powietrza w trakcie zanurzania urządzenia. Do pomiaru głębokich studni, alternatywnie do świstawki, wykorzystujemy urządzenie w postaci czujnika elektronicznego, posiadającego deklarację zgodności CE. Wyniki pomiaru przekażemy Ci w formie raportu.

W piezometrze cena za 1 sztukę / 311,78 zł netto
W studni cena za 1 sztukę / 1 041,18 zł netto
Laboratorium geologiczne.

POBÓR PRÓBEK WÓD PODZIEMNYCH

Pobór próbek wody ze studni lub piezometru wymaga doświadczenia i odpowiedniego sprzętu. Dysponując ww. kwalifikacjami oraz profesjonalną aparaturą, zrealizujemy Twoje zlecenie. Możemy przekazać Ci pobrane próbki wody lub dostarczyć je bezpośrednio do naszego laboratorium w celu wykonania dodatkowo płatnych analiz. Decydując się na drugą opcję, po zakończeniu prac otrzymasz wyniki badań wraz z interpretacją danych w odniesieniu do klas jakości wody podziemnej.

Z piezometru cena za 1 sztukę / 874,25 zł netto
Ze studni cena za 1 sztukę / 603,53 zł netto

GEOLOGIA INŻYNIERSKA

Przyrząd do sondowania geotechnicznego.

SONDOWANIE GEOTECHNICZNE

Budowa domu lub innego obiektu stanowi znaczny wydatek i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Chcąc mieć pewność, czy wybrana działka budowlana spełni Twoje oczekiwania i pozwoli na realizację inwestycji, możesz zamówić u nas sondowanie sondą dynamiczną lekką lub średnią DPL/DPM do głębokości 10 m.

Na podstawie otrzymanych danych określimy przydatność gruntów do celów budowlanych. Opracujemy raport, z którego dowiesz się, czy wybrana działka umożliwi realizację Twoich planów.

Cena za 1 mb / 120,89 zł netto
Wiertnica do wykonywania odwiertów geologicznych.

ODWIERTY GEOTECHNICZNE I SOZOLOGICZNE

Inwestycje budowlane wymagają kompleksowego przygotowania oraz zebrania możliwie najszerszego zakresu informacji. Z myślą o Twoich potrzebach w ww. obszarze, oferujemy wykonanie odwiertów geotechnicznych i sozologicznych, dzięki którym zyskasz więcej wiedzy o Twojej działce inwestycyjnej.

Usługa polega na poborze próbek gruntu do głębokości 10 m. Wiercenia, w zależności od dostępności miejsca i rodzaju podłoża, wykonujemy ręcznie lub mechanicznie. Podczas odwiertów bezpłatnie mierzymy również poziom wód gruntowych.

Dokładne ustalenie parametrów gruntu, w tym rodzaju i budowy podłoża, wykonujemy w ramach badań granulometrycznych.

Cena za 1 mb / 57,00 zł netto (wiercenie ręczne)
Cena za 1 mb / 40,41 zł netto (wiercenie mechaniczne)
Urządzenie do wykonywania badań granulometrycznych gruntów.

BADANIE GRANULOMETRYCZNE

Kolejnym krokiem w poszerzeniu wiedzy o jakości gruntu na Twojej działce jest przeprowadzenie badań granulometrycznych. Badania polegają na określeniu zawartości poszczególnych frakcji (żwirowa, piaskowa), ustaleniu rodzaju badanego gruntu oraz obliczeniu współczynnika filtracji. Pracujemy na próbkach nam dostarczonych lub których pozyskanie zlecisz nam w ramach usługi Odwierty geotechniczne i sozologiczne.

Cena za 1 sztukę / 97,25 zł netto
Geolog z MWiK-u przy pracy.

OZNACZENIE STANU GRUNTÓW SPOISTYCH

Potrzebujesz bardziej wnikliwej analizy gruntu na swojej działce? W ramach naszej usługi oznaczymy  granice konsystencji oraz ustalimy stopień plastyczności gruntów. Uzyskane parametry umożliwią prawidłową ocenę stanu oraz rodzaju gruntu spoistego, występującego na danym obszarze. Dzięki temu dowiesz się więcej o gruncie na działce, którą chcesz objąć inwestycją i trafniej zaplanujesz prace budowlane.

Cena za 1 sztukę / 195,20 zł netto
Gleba.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ

Twój projekt budowlany wymaga uzupełnienia o wyniki badań geotechnicznych? Możesz zlecić nam ich przeprowadzenie w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na wskazanym terenie.

Skontaktuj się z nami i zamów opracowanie dokumentacji geotechnicznej. Na potrzeby budownictwa kubaturowego i liniowego sporządzimy opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego oraz określimy warunki posadowienia nowych budynków.

Wycena indywidualna
Częściowo widoczny projekt i ołówek.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ

Jeśli Twój projekt budowlany jest złożony a inwestycja skomplikowana, możesz zamówić u nas opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Dzięki niej dowiesz się, jakie warunki geologiczno-inżynierskie panują na interesującym Cię terenie oraz czy planowane przez Ciebie prace będą możliwe do przeprowadzenia. Dokumentacje geologiczno-inżynierskie przygotowujemy między innymi na potrzeby tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, budowania nowych obiektów, powstawania powierzchniowych składowisk odpadów.

Skontaktuj się z nami, aby omówić zakres Twoich potrzeb oraz poznać warunki współpracy.

Wycena indywidualna
Miniaturowy model domu stojący na trawniku.

Badania gruntu pod budowę domów i obiektów

Z myślą o Twoich potrzebach, opracowaliśmy praktyczny oraz atrakcyjny cenowo pakiet usług. W jego ramach oferujemy badania gruntu pod budowę domów jednorodzinnych niepodpiwniczonych i innych obiektów małokubaturowych obejmujące:
•    3 odwierty do głębokości 4,5 m lub łącznie 13,5 mb,
•    3 sondowania sondami DPL lub DPM,
•    analizy granulometryczne dla piasków lub dla gruntów spoistych oznaczanie granic Atterberga,
•    pomiar głębokości zalegania wody gruntowej,
•    geotechniczne warunki posadowienia budynku – dokumentację badań podłoża gruntowego.

Otrzymaną od nas dokumentację przekażesz specjaliście z dziedziny budowlanej, który oceni możliwości realizacji inwestycji na przebadanej przez nas działce oraz zaproponuje niezbędne materiały i technologie.

Cena pakietu / 3 607,84 zł netto

 

INNE

Ludzkie ramię trzymające kolbę z próbką wody.

PROJEKT REKULTYWACJI

Jeśli odpowiadasz za przywrócenie terenu do stanu pierwotnego lub Twój grunt powinien odzyskać wartości użytkowe albo przyrodnicze, wesprzemy Cię w Twoich obowiązkach. Przeprowadzimy wymagane badania gruntu i wód podziemnych oraz opracujemy projekt rekultywacji. W Twoim imieniu uzgodnimy dokumentację przed właściwymi organami administracji geologicznej oraz dopełnimy wszystkich formalności.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami i omów z nimi zakres Twojego projektu.

Wycena indywidualna

cennik usług geologicznych

Wyszczególnienie Jednostka1) Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]2)
Cena brutto
VAT 23% [zł]2)
Opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych wycena indywidualna
Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej wycena indywidualna
Nadzór nad pracami geologicznymi wycena indywidualna
Opracowanie wniosku o ustanowienie stref ochronnych dla ujęcia wody wycena indywidualna
Przegląd kamerą TV studni głębinowej 1 mb 13,66 14,75 16,80
Pomiar zalegania zwierciadła wody w studni 1 szt. 1 041,18 1 124,47 1 280,65
Pomiar zalegania zwierciadła wody w piezometrze 1 szt. 311,78 336,72 383,49
Pobór próbek wód podziemnych ze studni 1 szt. 603,53 651,81 742,34
Pobór próbek wód podziemnych z piezometru 1 szt. 874,25 944,19 1 075,33
Sondowanie geotechniczne 1 mb 120,89 130,56 148,69
Odwierty geotechniczne i sozologiczne - wiercenie ręczne 1 mb 57,00 61,56 70,11
Odwierty geotechniczne i sozologiczne - wiercenie mechaniczne 1 mb 40,41 43,64 49,70
Badania granulometryczne 1 szt. 97,25 105,03 119,62
Oznaczanie stanu gruntów spoistych 1 szt. 195,20 210,82 240,10
Badania gruntu pod budowę domów i obiektów (pakiet) 1 szt. 3 607,84 3 896,47 4 437,64
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wycena indywidualna
Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wycena indywidualna
Projekt rekultywacji wycena indywidualna


1) W przypadku usług, dla których jednostką miary jest 1 godzina, czas realizacji usługi, będący podstawą rozliczenia, obejmuje czas dojazdu oraz czas wykonania usługi na miejscu u klienta.
2) Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%.

Kontakt

 

DZIAŁ GŁÓWNEGO GEOLOGA

ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz

Masz pytania? Napisz do nas.

faq
Pytania klientów
Usługi geologiczne
Do góry