Usługi geologiczne

Podstawowym obszarem działań w zakresie usług geologicznych jest hydrogeologia, monitoring osłonowy studni i piezometrów, geologia środowiskowa i geologia inżynierska. W trosce o zadowolenie klienta korzystamy z najnowszej wiedzy, współpracując z innymi przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi w kraju i za granicą oraz uczelniami wyższymi. Poza pracami w terenie, wykonujemy badania laboratoryjne i opracowujemy dokumentacje geologiczne.

Usługi geologiczne

Świadczone usługi

OPRACOWANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH

OPRACOWANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH

Usługa polegająca na opracowaniu dokumentu, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne, uprawniające klienta do poboru wody ze studni. Dokument składa się z dwóch części: opisowej i graficznej. W ramach usługi podejmujemy się reprezentowania inwestora w toku postępowania, polegającego na uzyskaniu wyżej wymienionego pozwolenia.

Wycena indywidualna
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

Usługa polegająca na projektowaniu robót geologicznych i nadzorze hydrologicznym nad wierceniami studni i piezometrów wraz z opracowaniem powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej. Dokumentacja może zostać również sporządzona na bazie danych archiwalnych w zakresie np. dodatku do dokumentacji zasobowych dotyczących stref ochronnych.

Wycena indywidualna
NADZÓR NAD PRACAMI GEOLOGICZNYMI

NADZÓR NAD PRACAMI GEOLOGICZNYMI

Usługa polega na prowadzeniu nadzorów inwestorskich nad budową studni lub piezometru. W zakres nadzoru wchodzi reprezentowanie inwestora w trakcie budowy, odbioru (zgodnie ze specyfikacją i dokumentacją projektową) oraz w trakcie uzgadniania dokumentacji przed organami administracji geologicznej.

Wycena indywidualna
OPRACOWANIE WNIOSKU O USTANOWIENIE STREF OCHRONNYCH DLA UJĘCIA WODY

OPRACOWANIE WNIOSKU O USTANOWIENIE STREF OCHRONNYCH DLA UJĘCIA WODY

Czerpiąc ze studni więcej niż 5m3 wody na dobę, należy pamiętać aby dla ujęcia ustanowić strefę ochrony bezpośredniej, a w uzasadnionych przypadkach również ochrony pośredniej.

Właściciele większych ujęć wody pitnej są zobligowani także do przeprowadzenia analizy ryzyka z uwzględnieniem warunków zasilania ujęcia.

Powyższą analizę ryzyka przeprowadza się dla:

  • ujęć wody dostarczających więcej niż 10m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób,

  • indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w ramach działalności usługowej, handlowej, przemysłowej lub do budynków użyteczności publicznej.

Analiza powinna być aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a w przypadku ujęć wody dostarczających mniej niż 1000m3 wody na rok – nie rzadziej niż co 20 lat.

Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla określenia warunków ochrony ujęcia wód podziemnych i przygotowanie dokumentacji dla wyznaczenia strefy ochrony ujęcia wód powierzchniowych można zlecić specjalistom MWiK. W ramach tej usługi oferujemy również reprezentowanie zamawiającego w kontakcie z przedmiotowymi instytucjami.

Wycena indywidualna
POMIAR ZALEGANIA ZWIERCIADŁA WODY PODZIEMNEJ

POMIAR ZALEGANIA ZWIERCIADŁA WODY PODZIEMNEJ

Usługa polega na pomiarze zalegania zwierciadła wody podziemnej w studni lub piezometrze. Pomiar przeprowadzany jest przy użyciu świstawki hydrologicznej, działającej na zasadzie wypierania powietrza w trakcie zanurzania urządzenia. Do pomiaru głębokich studni, alternatywnie do świstawki, wykorzystuje się urządzenie w postaci czujnika świetlnego. Wyniki pomiaru przekazywane są klientowi w formie raportu.

W piezometrze cena za 1 sztukę / 194,02 zł netto
W studni cena za 1 sztukę / 651,71 zł netto
POBÓR PRÓBEK WÓD PODZIEMNYCH

POBÓR PRÓBEK WÓD PODZIEMNYCH

Usługa polega na poborze próbek wody z piezometrów lub studni, w celu dokonania analiz bakteriologicznych i fizyko-chemicznych. Prace prowadzone są przy pomocy agregatu prądotwórczego i zestawu pomp o różnej średnicy, a w uzasadnionych przypadkach obejmują również filtrowanie wody w terenie. Klient otrzymuje raport z monitoringu wraz z interpretacją w odniesieniu do klas jakości wody podziemnej.

Dodatkowo na życzenie klienta, w naszym Laboratorium możemy wykonać badanie jakości wody. Koszty przewidziane za tę usługę są zgodne z cennikiem Centralnego Laboratorium MWiK.

Z piezometru cena za 1 sztukę / 533,44 zł netto
Ze studni cena za 1 sztukę / 377,10 zł netto
PRZEGLĄD KAMERĄ TV STUDNI GŁĘBINOWEJ DO 100 M

PRZEGLĄD KAMERĄ TV STUDNI GŁĘBINOWEJ DO 100 M

Przeglądy kamerą TV przeprowadzane są w celu zdiagnozowania przeszkód utrudniających eksploatację studni głębinowej lub prowadzenie jej monitoringu. Są to prace niezbędne między innymi do zaprojektowania remontu studni, ustalenia możliwości odzyskania zatopionej pompy oraz do oceny efektów przeprowadzonego czyszczenia studni. Usługa jest realizowana na głębokości do 100 m. Obraz rejestrowany za pomocą kamery o wysokiej rozdzielczości umożliwia dokonanie szczegółowej obserwacji dna i ścian bocznych otworu. Na życzenie klienta wyniki udostępnia się w formie filmu lub zdjęć oraz wykonuje analizę obrazu ze wskazaniem przyczyn awarii studni.

Cena za 1 mb / 8,53 zł netto
PROJEKT REKULTYWACJI

PROJEKT REKULTYWACJI

Usługa realizowana w przypadku konieczności spełnienia norm środowiskowych, takich jak np. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego lub spełnienie standardów jakości gruntu. Usługa polega na opracowaniu i uzgodnieniu projektu rekultywacji w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania jakości gruntu i wód podziemnych.

Wycena indywidualna
SONDOWANIE GEOTECHNICZNE

SONDOWANIE GEOTECHNICZNE

Usługa umożliwiająca określenie przydatności gruntów do celów budowlanych poprzez sondowanie gruntu do głębokości ok. 10 m. Na podstawie analiz pobranych próbek opracowywane są odpowiednie dokumentacje badawcze.

Cena za 1 mb / 46,68 zł netto
OZNACZENIA STANU GRUNTÓW SPOISTYCH

OZNACZENIA STANU GRUNTÓW SPOISTYCH

Usługa polegająca na oznaczeniu granic konsystencji gruntów oraz ustaleniu ich stopnia wskaźnika plastyczności. Uzyskane parametry umożliwiają prawidłową ocenę stanu oraz rodzaju gruntu spoistego występującego na danym obszarze.

Cena za 1 sztukę / 122,18 zł netto
ODWIERTY GEOTECHNICZNE I SOZOLOGICZNE

ODWIERTY GEOTECHNICZNE I SOZOLOGICZNE

Usługa polega na poborze próbek gruntu do głębokości 10 m. Wiercenia, w zależności od dostępności miejsca i rodzaju podłoża, wykonuje się ręcznie lub mechanicznie. Podczas odwiertów ustalany jest również poziom wód gruntowych. Na życzenie klienta pobrane próbki przekazywane są do naszego Laboratorium w celu wykonania analiz fizykochemicznych, aby ustalić parametry gruntu, w tym rodzaju i budowy podłoża.

Cena za 1 mb / 48,94 zł netto
BADANIE GRANULOMETRYCZNE

BADANIE GRANULOMETRYCZNE

Laboratorium geologiczne wykonuje analizy granulometryczne próbek gruntu pobranych przez pracowników MWiK lub dostarczonych przez klienta. Badanie polega na określeniu zawartości poszczególnych frakcji (żwir, piasek, itp.), ustaleniu rodzaju badanego gruntu wraz z obliczeniem współczynnika filtracji z graficznym opracowaniem wyników.

Cena za 1 sztukę / 61,03 zł netto
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ

Usługa polegająca na sporządzaniu opinii geotechnicznych oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa kubaturowego i liniowego. W ramach prowadzonych prac określane są warunki posadowienia budynków poddawanych analizie.

Wycena indywidualna
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ

Usługa polegająca na wykonywaniu projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa wykonywana jest na zlecenie podmiotów indywidualnych, firm oraz instytucji.

Wycena indywidualna

cennik usług geologicznych

Usługa

Jednostka

Cena netto [zł]

Cena brutto
VAT 8% [zł]*

Cena brutto
VAT 23% [zł]*

Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

 Wycena indywidualna 

Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

Wycena indywidualna

Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Wycena indywidualna

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej

Wycena indywidualna

Opracowanie wniosku o ustanowienie stref ochronnych dla ujęcia wody

Wycena indywidualna

Nadzór nad pracami geologicznymi

Wycena indywidualna

Projekt rekultywacji

Wycena indywidualna

Pomiar zalegania zwierciadła wody podziemnej w piezometrze

1 szt.

194,02

209,54

238,64

Pomiar zalegania zwierciadła wody podziemnej w studni

1 szt.

651,71

703,85

801,60

Pobór próbek wód podziemnych w piezometrze

1 szt.

533,44

576,12

656,13

Pobór próbek wód podziemnych w studni

1 szt.

377,10

407,27

463,83

Przegląd kamerą tv studni głębinowej do 100 m

1 mb

8,53

9,21

10,49

Sondowanie geotechniczne

1 mb

46,68

50,41

57,42

Odwierty geotechniczne i sozologiczne

1 mb

48,94

52,86

60,20

Badania granulometryczne

1 szt.

61,03

65,91

75,07

Oznaczenie stanu gruntów spoistych (bez dojazdu)

1 szt

122,18

131,95

150,28

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%. 

Kontakt

 

 

DZIAŁ GŁÓWNEGO GEOLOGA

ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Do góry