Badania laboratoryjne

Nasze Laboratorium wykonuje badania wody, ścieków i osadów, które można zlecić w ramach badań zdefiniowanych lub w oparciu o wybrane przez siebie parametry. Przeprowadzone badania umożliwiają odpowiednie zarządzanie zasobami oraz skuteczne planowanie projektów modernizacyjnych w zakresie uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Uzyskane wyniki pozwalają zapobiec negatywnym skutkom oraz determinują wdrożenie odpowiednich działań naprawczych.

Laboratorium posiada Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji co warunkuje wysoką jakość usług. Akredytowana działalność szczegółowo została określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 396.

Badania laboratoryjne

Świadczone usługi

BADANIE WODY

BADANIE WODY

Wykonujemy badania fizyko-chemiczne, hydrobiologiczne oraz bakteriologiczne wody, mające na celu określenie składu chemicznego, cech fizycznych i właściwości mikrobiologicznych wody oraz ocenę zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badamy jakość:

  • wody głębinowej (np. studnie, piezometry)

  • wody powierzchniowej (np. kąpieliska, łowiska)

  • wody technologicznej mającej zastosowanie w zmiękczaczach wody, stacjach uzdatniania wody czy kotłach, instalacjach co. ,

  • wody chłodniczej,

  • wód opadowych, roztopowych,

  • wody przeznaczonej do spożycia, badanej w celu kontroli sanitarnej (np. woda pitna stosowana do celów sanitarnych i higienicznych, woda butelkowana, woda stosowana w rolnictwie, woda przemysłowa, badania niezbędne w celu odbioru przyłącza,

  • wody w basenach i pływalniach.

Cennik badań zdefiniowanych lub wycena indywidualna

cennik badań zdefiniowanych

Parametr Jednostka   Badanie bakteriologiczne   Badanie fizyko-chemiczne Badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne  
Podstawowe Rozszerzone Podstawowe Rozszerzone
Bakterie grupy coli jtk/100ml v     v v
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml v     v v
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C/72h   v     v v
Barwa mg/l Pt   v v v v
Mętność NTU   v v v v
Smak     v v v v
Zapach     v v v v
pH     v v v v
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm   v v v v
Mangan mg/l     v   v
Żelazo ogólne mg/l     v   v
Cena netto za szt. [zł]   200,88 72,22 163,64 273,10 364,52
Cena brutto VAT 8% [zł]*   216,95 78,00 176,73 294,95 393,68
Cena brutto VAT 23% [zł]*   247,08 88,83 201,28 335,91 448,36

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%. 

BADANIE ŚCIEKÓW

BADANIE ŚCIEKÓW

Usługa polegająca na wykonaniu badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych ścieków na podstawie parametrów wskazanych przez klienta. Celem badania jest sprawdzenie, czy parametry ścieków są zgodne z umowami, pozwoleniami wodno-prawnymi i powszechnie obowiązującym prawem, tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Badamy jakość ścieków:

  • surowych

  • oczyszczonych

  • technologicznych

Wycena indywidualna
BADANIE OSADÓW

BADANIE OSADÓW

Usługa polegająca na wykonaniu badań bakteriologicznych osadów, których celem jest wykrycie obecności bakterii z rodzaju Salmonella oraz badaniu parazytologicznych osadów wykonywanych w celu wykrycia żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.. Wszystkie badania są przeprowadzane zgodnie z obowiązującym prawem tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Wycena indywidualna
Transport i pobór próbek

Transport i pobór próbek

Pobranie i transport próbki na terenie Bydgoszczy (ryczałt)

Cena za 1 sztukę / 40,69 zł netto


Pobranie i transport próbki na terenie gmin: Dobrcz, Sicienko i Dąbrowa Chełmińska

Cena za 1 sztukę / 40,69 zł netto + 1,38 zł netto za każdy km poza granicami Bydgoszczy

Kontakt


 

CENTRALNE LABORATORIUM
BADANIA WODY I ŚCIEKÓW

ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Do góry