Usługi wodomierzowe

Usługi jakie świadczymy dla klientów w zakresie wodomierzy dotyczą urządzeń, które zgodnie z przeznaczeniem są odczytywane i rozliczane przez Spółkę MWiK. Należą do nich montaż, wymiana, ale również legalizacja, ekspertyza i naprawa. Świadczymy usługi instalacyjne, czyścimy studnie wodomierzowe i wypożyczamy stojaki hydrantowe.

Na czym polegają wymienione usługi? Zapraszamy do zapoznania się z naszą krótką informacją.

Usługi wodomierzowe

Świadczone usługi

MONTAŻ NOWEGO WODOMIERZA

MONTAŻ NOWEGO WODOMIERZA

Usługa jest realizowana w oparciu o wydane warunki techniczne określające lokalizację nowego wodomierza ogrodowego lub lokalowego. Obejmuje przygotowanie podejścia pod instalowany wodomierz, montaż wodomierza klienta lub wodomierza dostarczonego przez MWiK oraz sprawdzenie szczelności połączeń.

Oferujemy również montaż wodomierza z nakładką radiową umożliwiającą dokonywanie zdalnych odczytów.

Usługa

Jednostka

Cena netto [zł]

Cena brutto
VAT 8% [zł]*

Cena brutto
VAT 23% [zł]*

Montaż nowego wodomierza

wodomierz klienta

wodomierz klasy B, fi ½”

1 szt.

144,43

155,98

177,65

wodomierz klasy B, fi ¾”

1 szt.

152,49

164,69

187,56

wodomierz MWiK

wodomierz klasy B, fi ½”

1 szt.

184,07

198,80

226,41

wodomierz klasy B, fi ¾”

1 szt.

209,55

226,31

257,75

wodomierz MWiK z nakładką radiową

wodomierz klasy C, fi ½” ITRON

1 szt.

618,67

668,16

760,96

wodomierz klasy C, fi ¾” ITRON

1 szt.

712,73

769,75

876,66

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%. 

WYMIANA WODOMIERZA

WYMIANA WODOMIERZA

Wymiana wodomierza ogrodowego lub lokalowego jest usługą kompleksową świadczoną w przypadku uszkodzenia posiadanego wodomierza lub utraty ważności jego cechy legalizacyjnej. Czynności obejmują demontaż dotychczasowego wodomierza zakupionego przez klienta lub dostarczonego przez MWiK, sprawdzenie prawidłowości montażu i szczelności połączeń, oraz zaplombowanie wodomierza.

Usługa

Jednostka

Cena netto [zł]

Cena brutto
VAT 8% [zł]*

Cena brutto
VAT 23% [zł]*

Wymiana wodomierza

wodomierz klienta

wodomierz klasy B, fi ½”

1 szt.

72,38

78,17

89,03

wodomierz klasy B, fi ¾”

1 szt.

72,38

78,17

89,03

wodomierz MWiK

wodomierz klasy B, fi ½”

1 szt.

112,09

121,06

137,87

wodomierz klasy B, fi ¾”

1 szt.

121,62

131,35

149,59

wodomierz MWiK z nakładką radiową

wodomierz klasy C, fi ½”

1 szt.

546,69

590,43

672,43

wodomierz klasy C, fi ¾”

1 szt.

614,26

663,40

755,54

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%. 

LEGALIZACJA WODOMIERZA

LEGALIZACJA WODOMIERZA

Legalizacja prywatnych wodomierzy ogrodowych lub lokalowych umożliwia aktualizację cechy legalizacyjnej posiadanego wodomierza w celu kontynuacji rozliczeń pobranej wody bez konieczności zakupu nowego wodomierza.

Wodomierz z niewielkim stanem eksploatacyjnym klient dostarcza bezpośrednio do punktu legalizacyjnego mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 42, gdzie urządzenie jest poddane regulacji w trzech natężeniach przepływu. Po sprawdzeniu wskazań wodomierz jest uznany jako sprawny pod względem metrologicznym i zostaje zaplombowany przez urzędnika Okręgowego Urzędu Miar. Zalegalizowany wodomierz będzie mógł być stosowany do rozliczeń przez następne 5 lat licząc od miesiąca następnego w stosunku do tego, w którym nastąpiła legalizacja.

Usługa legalizacji wodomierza może być rozszerzona o jego naprawę. Wówczas wodomierz dostarczony przez klienta dodatkowo podlega rozebraniu, czyszczeniu korpusu oraz innych podzespołów, wymianie zużytych lub uszkodzonych części, złożeniu i ewentualnemu malowaniu.

Wycena indywidualna
EKSPERTYZA WODOMIERZA

EKSPERTYZA WODOMIERZA

Usługa ekspertyzy zlecana jest przez klienta w związku z jego wątpliwościami co do prawidłowości wskazań wodomierza.

W przypadku wodomierza głównego należącego do MWiK wystarczy zgłoszenie do Zakładu Wodomierzy. Aby zlecić ekspertyzę wodomierza prywatnego klient dostarcza swój wodomierz do Zakładu mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy.

Wodomierz zostaje przekazany do punktu legalizacyjnego w celu wykonania ekspertyzy w obecności urzędnika Okręgowego Urzędu Miar, który wydaje świadectwo ekspertyzy opisujące faktyczny stan wodomierza oraz ewentualne błędy jego wskazań.

Jeżeli wskazania nie mieszczą się w granicach dopuszczalnych błędów, koszty ekspertyzy pokrywa MWiK. W przypadku, gdy wskazania wodomierza są prawidłowe, klient otrzyma świadectwo ekspertyzy wraz z fakturą za jej wykonanie.

 

SPRAWDZENIE WODOMIERZA

Usługa jest zbliżona do usługi ekspertyzy, jednakże w tej usłudze nie uczestniczy urzędnik Okręgowego Urzędu Miar, a w miejsce świadectwa Zakład Wodomierzy sporządza notatkę służbową stwierdzającą, czy sprawdzany wodomierz działa prawidłowo.

Wycena indywidualna
USŁUGI INSTALACYJNE

USŁUGI INSTALACYJNE

Usługi instalacyjne to cała gama usług wodomierzowych związanych z przebudową instalacji

Najważniejsze z nich to:

  • przebudowa lub wykonanie podejścia pod wodomierz połączone z wbudowaniem wodomierza,

  • przebudowa i rozdział instalacji połączone z wbudowaniem wodomierza lub ze zmianą jego typu,

  • demontaż wodomierza lub zamiana jego lokalizacji,

  • wymiana lub montaż zaworów i zasuw.

Wycena indywidualna
NAJEM STOJAKA HYDRANTOWEGO

NAJEM STOJAKA HYDRANTOWEGO

Usługa najmu stojaka hydrantowego umożliwia okresowe pobieranie wody w lokalizacjach, w których nie ma opomiarowanego punktu poboru, między innymi na terenach budowy, na terenach organizowanych imprez plenerowych takich jak festyny, kiermasze, targi oraz na terenach objętych innymi inwestycjami. Pobór wody odbywa się poprzez stojak z zabudowanym i zaplombowanym zestawem wodomierzowym montowanym na hydrancie.

Standardowo stojak wynajmowany jest do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia okresu najmu. Za usługę pobierana jest opłata za każdy rozpoczęty dzień użytkowania stojaka. Do powyższej opłaty doliczane są koszty wody pobranej z sieci miejskiej-zgodnie z obowiązującą taryfą.

Punkt wydawania i przyjmowania stojaków hydrantowych czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

Cena za 1 dobę / 4,33 zł netto
CZYSZCZENIE STUDNI WODOMIERZOWEJ

CZYSZCZENIE STUDNI WODOMIERZOWEJ

Czyszczenie studni wodomierzowej polega na wstępnym oczyszczeniu z nagromadzonych zanieczyszczeń stałych (gruz, śmieci, kamienie) oraz płynnych (powstałych w wyniku zalania nieczystościami pochodzącymi z kanalizacji). Następnie przepłukuje się studnię strumieniem wody pod ciśnieniem. Nagromadzone nieczystości płynne wypompowuje się przy pomocy specjalistycznego urządzenia i kieruje do najbliższej studni sanitarnej. Całą operację powtarza się kilkukrotnie, aż do całkowitego oczyszczenia studni.

Cena za 1 sztukę / 209,24 zł netto

Eksploatacja wodomierza ogrodowego

Odwiedź podstronę usług eksploatacyjnych, aby dowiedzieć się na czym polega eksploatacja wodomierza ogrodowego oraz co możesz dzięki niej zyskać.

KontaktZAKŁAD WODOMIERZY

ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Do góry